Счетоводно обслужване съобразено с развитието на всички счетоводни стандарти в световен мащаб.

Националното законодателство както и счетоводните стандартни са насочени към систематизиране и обобщаване на важната информация за имущественото и финансово състояние на всяко предприятие. Затова отделяме специално внимание на използването на счетоводната информация за нуждите на вътрешнофирменото управление.

Предлагаме пълно счетоводно обслужване

Защото един от ключовите елементи за успеха на всеки бизнес е откриването на експерт в счетоводно обслужване, който да осигури подходящи, навременни и ефективни съвети, относно сложното и непрекъснато променящо се законодателство. Затова изграждаме силна връзка на доверие с нашите клиенти като разчитаме на принципи за конфиденциалност и пазим служебни тайни.

kamexko-service-accounting

Всеки месец

Текущо завеждане на входящи и изходящи първични документи и  отразяване на всички стопански операции в съответствие със ЗСч.

Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние с ежемесечно следене на финансовия резултат.

Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС и подготовка за регистрация.

kamexko-service-accounting

Изготвяне и подаване на декларации

Съгласно законовите изисквания и срокове, посочени в  ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ:

 • Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път;
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES-декларации и подаването им в НАП;
 • Справки за задълженията и вземанията на фирмата.
kamexko-service-accounting

Отчети по изисквания на клиента

 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси и отчети отразяващи обективно текущото финансово състояние;
 • Попълване на декларации и отчети за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг.
kamexko-service-accounting

Първоначални регистрации

При учредяване на юридическо лице пред
 • Агенция по вписванията,
 • Инспекция по труда,
 • Комисия за защита на личните данни
 • и други…
kamexko-service-accounting

Годишно счетоводно приключване

Изготвяне на ГФО (годишни финансови отчети) както и представяне пред органите на НАП и НСИ на баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричния поток, отчет за дълготрайните материални активи и т.н.

Данъчна защита и представи-телство

Представителство пред НАП, НОИ, НСИ, Търговски регистър при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други държавни администрации.

Благодарение на високото ниво на професионализъм на счетоводния екип на „КАМЕКС-КО“, нашите клиенти получават коректни и дългогодишни партньорски отношения. Счетоводните услуги, които предлагаме са съобразени с нуждите и спецификата на дейността Ви. Може да бъдете сигурни, че ще Ви бъдат предоставени адекватни и съвременни консултации и заедно ще постигнем желаните от Вас резултати. Работата с нас гарантира качество и коректност в обслужването и неговото съгласуване, съобразно променящите се изисквания, заложени в счетоводното и данъчното законодателство.

Нека обобщим

Предимството да използвате нашите счетоводни услуги ви позволява:

 • Намаляване на разходите за издръжка на счетоводител или цял счетоводен отдел;
 • Спестяване на време и ресурси, което дава възможност на управителите да се съсредоточат върху основната дейност на дружеството;
 • По-бърза реакция при променящите се бизнес условия;
 • Достъп до актуална информация за важни законодателни промени;
 • Сигурност за финансовата дисциплина на предприятието!

"КАМЕКС-КО" съществува като събирателно дружество от 4ти февруари 1991г.

Благодарим Ви, че сте при нас.