Относно правото за практикуване на любителски риболов на територията на Р.България

Любителски риболов е позволен само на физически лица, които притежават валиден билет за любителски риболов. Билетът се издава срещу регламентирано заплащане.

Безплатен билет се издава само на:

 • децата до 14-годишна възраст (задължително с придружител) и
 • хората с увреждания срещу документ удостоверяващ увреждането им.

Билетът е на половин цена за:

 • лица на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете и
 • лица от 14- до 18-годишна възраст.

Изключение за любителски риболов БЕЗ билет е възможен във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта на З.Р.А. относно „ОПАЗВАНЕ НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ“

Относно начинът за издаване на билет

Попълва се декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА, с която се декларира, че познават изискванията на нормативната уредба приложима за любителския риболов.

Билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните и звена, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, организациите по чл. 11 от ЗРА и други лица при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Билетът за любителски риболов е личен и поименен и не може да се преотстъпва на трети лица.

Срок на билетът:

 • една седмица,
 • един месец,
 • шест месеца или
 • една година.
kamexko-Riboloven-bilet COVER reka dunav

Права и задължения на любителите на риболов

 1. използване максимум 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав; във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;
 2. използване на 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
 3. използването на тройни куки се разрешава само при риболов с изкуствени примамки и при риболов на хищни риби със стръв – жива или мъртва рибка;
 4. записване на улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;
 5. да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване;
 6. ограничения на уловената риба както следва:
  • След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 бройки.
  • В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло.
  • В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.
  • Забранява се любителски риболов на квотиран вид риба.

Забележка!

Уловената риба и другите водни организми не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.

Любителският риболов се разрешава само през светлата част на денонощието през всички дни на седмицата, извън периоди на забрана. А редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през тъмната част на денонощието, се определят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

 

Наказания!

За неспазването на всички указания и разпоредби се прилагат административни наказания под формата на глоби от 100 до 600 лева или имуществени санкции в размер от 2000 до 5000 лева съобразено с Глава осма. Административнонаказателни Разпоредби от ЗРА.

Нека Ви бъдем полезни с

Килими Реклама Счетоводство Риболовен Магазин

Ние сме семейна фирма. Предоставяме разнообразни услуги в помощ на Вашия бизнес. Също помагаме за Вашият отдих и спокойствие у дома или в природата! Научете повече:

"КАМЕКС-КО" съществува като събирателно дружество от 4ти февруари 1991г.

Благодарим Ви, че сте при нас.