Общи условия за електронен магазин на "Камекс-Ко"

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДОСТАВЧИКът и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ/и/ на електронния магазин „https://kamexko.com/”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН”.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите :

 • Наименование на ДОСТАВЧИК: СД „Камекс-Ко Кирилов и с-ие“
 • Седалище и адрес на управление: жк „Надежда“ бл.173 вх.Б ап.31 – 1220 гр. София
 • Данни за кореспонденция: office @ kamexko. com
 • Вписване в публични регистри: BG 020 307 590

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електроненият ни магазин, достъпен на адрес в Интернет https://kamexko.com/magazin, чрез който ПОЛЗВАТЕЛите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки след създаването им на личен профил. Следователно:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
 2. За целта ПОЛЗВАТЕЛите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес: https://kamexko.com/moyat-profil или при закупуване на продукт от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. При попълване на електронната форма за регистрация съответния ползвател е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
 3. ПОЛЗВАТЕЛят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни, а при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.
 4. В случай че съответния ПОЛЗВАТЕЛ предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока посочен по-горе, ДОСТАВЧИКът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на ПОЛЗВАТЕЛя до профила му.
 5. ДОСТАВЧИКът инсталира на компютрите на потребителите, които посещават ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН кукита (cookies). Подробна информация за Политика за употреба на „бисквитки“ на следната страница: https://kamexko.com/cookie-policy/.

ДОСТАВЧИКът обявява в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН следната информация:

 • продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
 • информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
 • правото на ПОЛЗВАТЕЛя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;
 • специлни оферти с точно обозмаччен период, за който направеното предложение и цена остават в сила;
 • всякаква друга информация, която ДОСТАВЧИКът е длъжен да предостави своевременно преди закупуването на стоката от ПОЛЗВАТЕЛя съгласно българското законодателство в съответствие с европейското законодателство.
ДОСТАВЧИКът събира и използва информация относно своите потребители – ПОЛЗВАТЕЛИ, когато същите създават личен профил и така се регистрират на неговата платформа ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
 1. Информацията включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от ДОСТАВЧИКа услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
 2. ДОСТАВЧИКът съхранява и използва същата съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и гарантира на своите клиенти – ПОЛЗВАТЕЛи конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
 3. ДОСТАВЧИКът се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОЛЗВАТЕЛите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОЛЗВАТЕЛите, а информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДОСТАВЧИКът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

ДОСТАВЧИКът следи за информацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН :

 1. да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
 2. не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 3. не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
 4. доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от ПОЛЗВАТЕЛя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
 5. не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
 6. няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОЛЗВАТЕЛя използва магазина.

ПОЛЗВАТЕЛят се задължава:

 1. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 2. Да плати цената на заявената от него стока;
 3. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на ДОСТАВЧИКа;
 4. Да получи стоката;
 5. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на паролата си;
 6. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
 7. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. ПОЛЗВАТЕЛят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 8. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 9. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 10. Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКа за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 11. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 12. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 13. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 14. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия и българското законодателство.
 15. Да сключва договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 16. Да извършва плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащанe – с банкова карта, наложен платеж или по банков път.
 17. Да получи поръчана от него стока на посочения от него адрес.
 18. Да приема информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. С акта на регистрацията си, ПОЛЗВАТЕЛя дава съгласие да получава имейл кореспонденцията и информационен Бюлетин. А в случай, че не желае да получава имейл кореспонденция и рекламен Бюлетин, може да се откаже във всеки един момент и да информира ДОСТАВЧИКа, като изпрати имейл на електронната му поща;
 19. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка. В тази връзка ДОСТАВЧИКът публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока съгласно посочената от производителя информация.

ДОСТАВЧИКът доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛите предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 1. ПОЛЗВАТЕЛите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКа, достъпен на страницата му в Интернет на адрес: https://kamexko.com/magazin или друго средство за комуникация от разстояние.
 2. По силата на сключеният с ПОЛЗВАТЕЛя договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛя на определените от него стоки чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
 3. Стоката се предава на адреса за доставка на ПОЛЗВАТЕЛя или на трето лице – представител на ПОЛЗВАТЕЛя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на ПОЛЗВАТЕЛя. При предаване на стоката ПОЛЗВАТЕЛя или третото лице – представител на ПОЛЗВАТЕЛя подписва придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай че ПОЛЗВАТЕЛя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. ПОЛЗВАТЕЛят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката и допълнителни разноски. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 4. ПОЛЗВАТЕЛят заплаща на ДОСТАВЧИКа възнаграждение за доставените стоки съгласно условията определени в настоящите общи условия.
 5. Цените на стоките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в български лева с включен ДДС.
 6. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. Стойността на разходите за доставка се договарят съобразено с ценорасписа за извършване на услугите за транспорт на ЕКОНТ (достъпни на следния адрес) за България.
 7. ДОСТАВЧИКът доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛите стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКа на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.
 8. Обработването на поръчките се извършва по следния начин:
  • От понеделник до петък от 9:30 ч. до 17:00 ч.,
  • Поръчки, направени след 17:00 ч. от понеделник до петък се обработват на следващия работен ден.
  • Поръчки, направени в почивните дни се обработват в първия следващ работен ден.
 9. Срок на доставка на територията на Република България е от два до пет работни дни в зависимост от условията за доставка на ЕКОНТ.
 10. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКа, съобразно българското законодателство.
 1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛят следва да въведе избраните от него име и парола за отдалечен достъп.
 2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛя, чрез създаването на личен профил по време на регистрацията му по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКа.
 3. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, ПОЛЗВАТЕЛят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава без условно да ги спазва.
 4. ДОСТАВЧИКът потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛя регистрация, чрез изпращане на електронно писмо (и-мейл) на посочен от ПОЛЗВАТЕЛя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.
 5. Електронният адрес предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛя и ДОСТАВЧИКа, ce счита за „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. 
 6. ПОЛЗВАТЕЛят има право да променя своя основен електронен адрес за контакт когато и колкото пъти пожелае. При постъпване на заявка за промяна на основния електронен адрес, ДОСТАВЧИКът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКа на посочения от ПОЛЗВАТЕЛя нов основен електронен адрес.ДОСТАВЧИКът не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛя за неправомерна промяна на основния електронен адрес за контакт от трети лица.

ПОЛЗВАТЕЛите използват единствено интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКа, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКа стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 1. Основен език на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е български, затова и Договорът се сключва на български език.
 2. Договорът между ДОСТАВЧИКа и ПОЛЗВАТЕЛя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: https://kamexko.com/terms .
 3. Страна по договора с ДОСТАВЧИКа е ПОЛЗВАТЕЛят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден профил при регистрацията си в платформата на ДОСТАВЧИКа.
 4. ДОСТАВЧИКът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информацията за регистрация, преди да бъде направено изявлението за сключване на Договора.
 5. ДОСТАВЧИКът има право да изпраща до ПОЛЗВАТЕЛя бюлетини с реклмани съобщения, за получаването на които ПОЛЗВАТЕЛя се е абонирал и да получава от ПОЛЗВАТЕЛите съответните дължими суми за закупените артикули.
 6. ДОСТАВЧИКът се задължава да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отговаря на искания за замяна на заявени стоки по реда и условията публикувани в общите условия на https://kamexko.com/ и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.
 7. При неспазване на задълженията от страна на ПОЛЗВАТЕЛя, ДОСТАВЧИКът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на ПОЛЗВАТЕЛя и трети лица до потребителския му профил. ДОСТАВЧИКът има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на ПОЛЗВАТЕЛя. В тези случаи ДОСТАВЧИКът има право да сезира компетентните държавни органи за установяване на дължимото.
Право на анулиране и връщане на поръчка:
 1. Всеки ПОЛЗВАТЕЛ има право да върне или да замени своята поръчка в срок от 14 дни от датата на доставка без да има основателна причина.
 2. При отказ от договора ПОЛЗВАТЕЛя трябва да достави обратно на продавача поръчаната стока без да я е използвал и в ненарушен търговски вид (т.е. опаковката трябва да е цяла).
 3. За целта ПОЛЗВАТЕЛят попълва формуляр на следния адрес: https://kamexko.com/условия-за-доставка/
 4. Сумата за върната стока се въстановява по банкова сметка на ПОЛЗВАТЕЛя в срок до 14 работни дни.
 5. Сумата не се възстановява, ако ПОЛЗВАТЕЛя не е върнал продукта на ДОСТАВЧИКа, или е нарушена неговата цялост или търговски вид.
 6. ПОЛЗВАТЕЛят покрива стойността на доставките в двете посоки при замяна на размер или смяна на продукта.
 7. В рамките на 2 години от датата на покупката, ако закупената стока се окаже дефектна или не изглежда или не работи по начина, посочен в описанието на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ДОСТАВЧИКът се задължава да я поправи или замени безплатно, или да върне парите или да направи отстъпка от стойността на покупката. За целта се прави оглед в специализиран сервиз посочен от ДОСТАВЧИКа.
 8. ДОСТАВЧИКът поема разходите за транспорт на дефектни продукти, повреда при транспортиране и всички други обстоятелства причинени по вина на ДОСТАВЧИКа.

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКа, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и стоки на основание промени в законодателството. ДОСТАВЧИКът се задължава да уведоми ПОЛЗВАТЕЛя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОЛЗВАТЕЛя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ДОСТАВЧИКа има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОЛЗВАТЕЛя.

Обновено на
27/07/2020